Leasing na krócej niż 2 lata - kiedy jest to możliwe?

11 lutego 2019, 18:52

Podczas rozmów z klientami wielokrotnie rozważamy różne parametry umowy leasingowej. Najczęściej w ostatecznym rozrachunku to koszt leasingu jest tym czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na decyzję. Ma na niego wpływ kilka parametrów, m.in. czas trwania umowy: im dłuższy czas finansowania środka trwałego i kredytowania klienta tym wyższy koszt odsetkowy. Dlatego wiele osób podejmujących decyzje finansowe postanawia maksymalnie skrócić okres leasingu. Omówimy tutaj dlaczego leasing na bardzo krótki czas nie zawsze jest możliwy.

Amortyzacja środków trwałych

Każdy środek trwały wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej podlega amortyzacji, czyli w uproszczeniu spadku wartości z uwagi na postępujące zużycie. Proces ten polega z księgowego punktu widzenia na dokonywaniu zazwyczaj comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych i ujmowania ich w kosztach. Równolegle w ewidencji środków trwałych dokonuje się umorzenia jego wartości księgowej. Amortyzacja nie jest jednoznaczna ze spadkiem wartości rynkowej czy trendami i popytem na dany środek trwały. O stopniu zużywania się przedmiotów decyduje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie ich załączniki nr 1: Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych. Środki trwałe zostały w niej pogrupowane na poszczególne kategorie i podkategorie, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), opublikowaną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku (najbardziej aktualna wersja). Dla przykładu samochody osobowe przyporządkowano do grupy 7 Środki transportu, podgrupy 74 Pojazdy mechaniczne, rodzaj 741 Samochody osobowe i objęto stawką amortyzacji 20% rocznie. Oznacza to, że ich całkowite umorzenie nastąpi po 5 latach (przy założeniu standardowej, nie przyspieszonej amortyzacji). Ciągniki siodłowe to grupa 7 Środki transportu, podgrupa 74 Pojazdy mechaniczne, rodzaj 746 Ciągniki oraz 14% stawka amortyzacji i 7-letni okres utraty wartości. Maszyny do produkcji soków natomiast należą do grupy 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, podgrupy 56 Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rolnego, rodzaju 566 Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu owocowo-warzywnego i 10% stawki amortyzacji, czyli umarzania ich wartości przez 10 lat. Klienci posiadający hale produkcyjne mogą je zakwalifikować do grupy 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, podgrupy 10 Budynki niemieszkalne, rodzaju 101 Budynki przemysłowe i amortyzować roczną stawką 2,5% przez 40 lat. Nie amortyzuje się natomiast gruntów, gdyż są to środki trwałe, które nie tracą na wartości a uwagi na ich niezużywanie się. Ewentualny spadek wartości działki to jedynie efekt rynkowy, związany z popytem i podażą oraz atrakcyjności samej działki, np. pod względem jej lokalizacji.

Minimalny okres leasingu operacyjnego

Umowa leasingu jest opisana w kilku aktach prawnych (m.in. w Kodeksie cywilnym i Ustawie o rachunkowości). Żeby umowa finansowania mogła zostać zakwalifikowana jako leasing operacyjny z zachowaniem wszelkich swoich korzyści musi być spełnione kilka kryteriów opisanych w art. 23b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mówi on, że jeśli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne a umowa zawarta jest z podmiotem innym niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to umowa musi być zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego (standardowego) okresu amortyzacji. W przypadku leasingu nieruchomości okres ten musi wynosić minimum 5 lat. Dlatego minimalnym okresem leasingowania samochodów osobowych (amortyzacja 20% rocznie) jest okres 24 miesięcy, czyli 2 lat. W przypadku ciągników siodłowych (14% amortyzacji) okres ten wynosi 35 miesięcy, czyli niecałe 3 lata, a przy maszynach do produkcji soków i 10% rocznej amortyzacji: 48 miesięcy (4 lata). Są również przedmioty amortyzowane wyższą stawką, np. komputery - 30% (grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, podgrupa 48 Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, 487 Zespoły komputerowe). Już po 16 miesiącach ich umorzenie osiąga 40% wartości więc jest to też minimalny okres leasingowania ich.

Rozwiązanie

Chcąc zatem finansować poprzez leasing przedmioty na krótszy okres niż jest to ustawowo możliwe dla leasingu operacyjnego warto zastanowić się nad leasingiem kapitałowym (finansowym). O różnicach między tymi dwoma rodzajami piszemy więcej w artykule Leasing operacyjny a finansowy. Dzięki skorzystaniu z tej opcji okres leasingu może być dowolnie krótki, zazwyczaj jednak nie krótszy niż 6 lub 12 miesięcy. Koszt leasingu nie powinien zależeć od tego, czy jest on w wariancie operacyjnym czy finansowym, a więc przy krótszym okresie będzie on niższy i początkowy cel zostanie osiągnięty. Należy się jednak liczyć równolegle z odmiennym sposobem księgowania takiego leasingu. Zdarza się także, że z uwagi na obecny wiek przedmiotu i minimalny okres, na jaki może zostać przyznany leasing operacyjny przekracza dopuszczalny przez firmę leasingową wiek na zakończenie umowy. W takim przypadku rozwiązaniem może być właśnie wybór leasingu finansowego i dopasowanie okresu finansowania do możliwości i warunków leasingodawcy.

Leasing operacyjny jest bardzo popularną metodą finansowania środków trwałych potrzebnych do rozwoju biznesu. Jest jednak mocno zestandaryzowany i obwarowany szeregiem ustaleń, czasem wyłączeń, dlatego warto przed skorzystaniem upewnić się we wszystkich kwestiach, szczególnie, jeśli Państwa sprawa jest niestandardowa. Dlatego zachęcamy do skontaktowania się z nami jeśli poszukujecie rozwiązań w zakresie leasingu pojazdów, maszyn i urządzeń.

Autorem tekstu jest Serwis Doradzanie.eu

NOTA PRAWNA: Artykuły zamieszczone w naszym serwisie są przygotowane z należyta starannością, oparte na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu, oraz znajomości branży. Nie mogą być one traktowane jako wyłączne źródło informacji w danym zakresie, bowiem są subiektywnymi opiniami autorów tekstów. Serwis Doradzanie.eu oraz autorzy treści nie ponoszą odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez Czytelnika, ani wszelkie decyzje podjęte na ich podstawie. Zawartość merytoryczna na naszych stronach opisywana jest przez praktyków w dziedzinie finansów, prawa, ekonomii i bankowości.